دستگاه های رول گیر 15
دارای قابلیت افزایش و کاهش قطر رول گیر با توجه به طراحی دستگاه به شکل سه نظام
مجهز به زیر سری در قسمت جلوی رول گیر جهت حفظ تعادل دستگاه