جنس غلطک ck60 با قابلیت تنظیم ارتفاع

عرض مفید در دو مدل 65cm , 110cm

ضخامت ورق تاقطر 40mm  در مدل 65cm

ضخامت ورق تا قطر 30mm درمدل 110cm