افزایش و کاهش  قطر کار گیر رول گیر با توجه به طراحی دستگاه به شکل سه نظام
مجهز به زیر سری در قسمت جلوی رول گیر جهت حفظ تعادل دستگاه